Skifte

Brukermanual. Arv, familie og skifte

Oppstart

Start skifteprogrammet i nettleseren.

Menylinjen

Menylinjen til Ejus vises på skjermen under aresselinjen til nettleseren.

topp

Fil

Åpne, starter et prosjekt som tidligere er lagret. En slik fil kan også dras inn og droppes i programmet.

Lagre, lagrer prosjektet hvor man ønsker å ha det liggende. Etter lagring behandles prosjektet som en vanlig datafil, og kan f.eks. sendes som vedlegg til epost.

Server: Lagrer eller åpner prosjekter på/fra Ejus-server. Forbindelsen er privat for den enkelte bruker.

Pdf/Skriv, lager pdf-dokument eller papirutskrift.

Skifteform

Arv, beregner et rent arveoppgjør der avdøde hverken hadde ektefelle eller samboer.

Ektefeller, beregner ektefelleskifte som skjer hvor begge er i live, sammensatt skifte og uskifte.

Samboere, beregner oppgjør mellom samboere som skjer hvor begge er i live, sammensatt skifte ved samboerforhold og uskifte.

Prosjekt

topp

For å lagres, og senere kunne gjenfinnes, må prosjektet ha et navn.

Ved ektefelleskifte, samboeroppgjør og sammensatt skifte, angir programmet partene som A og B. Det kan endres til deres virkelige navn.

     

Standarder

Hurtigtaster til sentrale opplysninger for beregningen samt til hjelpeberegninger.

Pdf/Skriv

Lag Pdf eller skriv ut.

N, Noter. Her kan det skives kommentarer som følger prosjektet.

? Hjelpesider

Arv

Beregner et rent arveoppgjør der avdøde hverken hadde ektefelle eller samboer.

topp

Avdødes eiendeler og gjeld.

Eventuelle inntekter på skiftet samt skifteomkostninger.

     

topp

Avdødes arvinger legges inn.

Det velges arvegangsklasse og deretter arvingens slektskap til avdøde.

Levende arvinger har gul bakgrunn. Døde arvinger, som den levende arvingen er etterkommer etter, har grå bakgrunn.

    

topp +

Avkorting etter arveloven § 75.

Naturalutlegg arveloven § 104.

Testament

topp

Testamenter legges inn som sumlegat, andel av boet eller gjenstandslegat.

Ektefelleskifte

Menylinje for ektefelleskifte

topp

Eiendeler

topp

Eiendelen legges inn med eiendelens navn og verdi.

Realverdi gjør at partene kan overta hele eller deler av eiendelen uavhengig av eierforholdet. Kontanter fordeles derimot uten videre etter eierforholdet.

Eierforholdet mellom partene når det gjelder ekteslapsloven § 61, særeie, skjevdeling og/eller felleseie angis i prosent.

Eierforholdets betydning for oppgjøret fremgår av ekteskapsloven § 61, ekteskapsloven §§ 42 og 48, særeie, ekteskapsloven § 59, skjevdeling og ekteskapsloven § 58,1, felleseie.

Eierforholdet har også betydning for gjeldsfradraget, ekteskapsloven § 58.

Under Standarder kan det gjøres hjelpebergning av skjevdeling.

For realverdi kan det settes hvor mye hver av partene skal overta av eiendelen. Resten fordeles som kontanter etter eieforholdet.

Gjeld

topp

Gjeldsposten angis med navn og beløp.

Gjeldsfradraget avhenger av hva gjelden er brukt til, ekteskapsloven § 58. Velg mellom felleseie, gjeld etter ekteskapsloven § 58,3b og annen gjeld ekteskapsloven § 58,3c.

Det er ansvaret innad mellom partene som er avgjørende.

Hvis gjelden overtas av noen av partene angis dette med prosent. Ellers forutsettes det at gjelden betales på skiftet i samsvar med partenes ansvar innad.

Utenfor skiftet

topp

Poster som har kommet til etter skjæringstidspunktet, eller poster som ellers skal holdes helt utenfor delingen. Skifteomkostninger føres også her.

Ved sammensatt skifte og uskifte holder programmet disse automatisk utenfor selve felleseieskiftet, men inngår i arveoppgjøret.

Pro et contra

topp

Utgifter og inntekter på eiendeler som er eiet sammen i perioden fra skjæringstidspunktet til skiftet er endelig gjennomført skal fordeles etter eierbrøk i "pro et contra-oppgjør". Det kan gjelde husleie av den som blir boende i ektefellenes felles bolig, ekteskapsloven § 68 annet ledd

Vederlagskrav

topp

Vederlagskrav er hjemlet i ekteskapsloven §§ 46, 63, 65, 73 og arveloven § 30. Under Standarder er det hjelpeberegninger for ekteskapsloven §§ 63 og 73 og arveloven § 30. Ulovfestet for samboere, HR-2011-01739.

Sammensatt skifte

topp

Sammensatt skifte foregår i to trinn, arveloven § 109.

Først skiftes boet mellom ektefellene der eiendeler og gjeld fordeles etter reglene i ekteskapsloven. Deretter fordeles arven mellom avdødes arvinger etter arveloven.

Hvis en av ektefellene er død skal det gjøres et sammensatt skifte hvis ikke gjenlevende skal sitte i uskifte.

Gjenlevende ektefelle og avdødes særkullsbarn kan velge mellom sammensatt skifte og uskifte.

Uskifte

topp

Ved uskifte utsettes skiftet av arven etter førstavdøde til etter at lengstlevende ektefelle er død, arveloven kapittel 5.

Gjenlevende ektefelle og avdødes særkullsbarn kan velge mellom uskifte og sammensatt skifte.

Boet skal i utgangpunktet deles på to. Deretter regnes det arv til arvingene etter hver.

Skiftes uskifteboet mens gjenlevende er i live, beregnes det arv til gjenlevende av avdødes halvpart. I tillegg beholder gjenlevende halvparten av boet som boslodd.

Omfatter uskifteboet særeie må verdiforholdene ved starten av uskiftet angis.

Hvis arving har fått sin arv under uskiftet beregnes det endelige skiftet etter reglene for delvis arveoppgjør. Beregningen finnes under Standarder.

Samboere

Samboere eier hver sine eiendeler.

Eiendeler som samboerne hadde før samlivet ble etablert, blir ikke sameie med mindre dette fremgår av avtale eller annen rettstiftende kjensgjerning, Rt. 1978 s. 1352.

Heller ikke eiendeler som samboerne anskaffer under samlivet blir sameie uten at det foreligger særskilt grunnlag for det.

Når samboerne har felles bolig og husholdning med integrert økonomi, kan det gi grunnlag for at det oppstår sameie, Rt. 1984 s. 497 og Rt. 1982 s. 1102.

Ny arvelov

Arveloven av 2019 er i kraft 1. januar 2021.

Beregningen anvender automatisk reglene i 1972-loven eller 2019-loven etter dato for arvefallet.

En vesentilg forskjell er at etter 2019-loven kan arven til hvert barn eller dets linje begrenses til 15 G, mot tidligere 1 mill. kroner. Gjenstandslegater, som krenker pliktdelsarven, faller ikke lenger i sin helhet bort, men utløser innbetalingsplikt for testamentsarvingen.

Dato for arvefallet bestemmer også størrelsen på grunnbeløpet som ektefellens minstearv og livsarvingers pliktdelsarv beregnes etter.

Enten under fanen "Arvinger", trykk "Arvelater".

Eller fra Standarder velg "Arvefall".

test Dato for arvefallet registreres.

Mer om arvefallet se nærmere under tidspunkter.

Forkortelser

al. - arveloven av 1972 - arveloven av 2019.

el. - ekteskapsloven av 1991.

sl. - skifteloven av 1930.

hf. - lov om husstandsfellesskap av 1991.

A og B - Ektefeller eller samboere.

Format

Beregninger gjøres i desimalformat, ikke i brøk slik som det ofte gjøres tradisjonelt. Grunnen er at norske kroner har desimalformat.

Prosent og brøk avrundes til nærmeste 2. desimal.

Kronebeløp avrundes til nærmeste hele krone.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post